Ochrona danych osobowych

 

INFORMACJA W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Autoryzowana Grupa Techniki Zabezpieczeń sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy al. Roździeńskiego 93, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000491880 (dalej także jako „Administrator”). Wskazany adres jest jednocześnie adresem Administratora dla kontaktu, kontakt możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) pod adresem: superdrzwi@superdrzwi.pl

Celem przetwarzania pozyskanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych – w zależności od okoliczności ich pozyskania – jest:
I. w przypadku kontrahentów Administratora lub osób działających na rzecz takiego kontrahenta – wykonywanie zawartych umów z podmiotami, które Pani/Pan reprezentuje lub umów zawartych bezpośrednio z Panią/Panem, w tym realizacja wynikających z tych umów praw i obowiązków,
II. w przypadku innych niż kontrahenci Administratora usługodawców bądź dostawców lub osób działających na ich rzecz – koordynacja wykonywanej usługi bądź dostawy na rzecz Administratora,
III. w przypadku osób przekazujących swe dane Administratorowi w celu nawiązania ewentualnej współpracy bądź nawiązania innych relacji – nawiązanie potencjalnej współpracy gospodarczej bądź innych relacji lub możliwość ewentualnego zawarcia umowy w przyszłości,
IV. w przypadku przedstawicieli organów publicznych, administracji rządowej i samorządowej, organów ścigania, sądów, inspekcji lub innych instytucji kontrolujących – współpraca w zakresie realizowania praw i obowiązków nałożonych na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy,
V. w przypadku niewymienionych powyżej osób kierujących zapytania bądź poszukujących innej formy kontaktu z Administratorem – ustalenie przedmiotu zapytania bądź potrzeby kontaktu.
W każdym przypadku, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami lub ewentualnymi zobowiązaniami wynikającymi bądź mogącymi wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy odnoszące się do stosunku pomiędzy Panią/Panem oraz Administratorem lub pomiędzy podmiotem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem oraz Administratorem. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o:
1) w odniesieniu do osób wskazanych w pkt I i II powyżej – art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” (jako niezbędne do wykonania umowy bądź w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jako przetwarzanie niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest bieżące prowadzenie działalności gospodarczej)
2) w odniesieniu do osób wskazanych w pkt III i V powyżej – art. 6 ust. 1 lit a) RODO (jako wyrażonej – poprzez podjęcie działań wyłącznie z Pani/Pana inicjatywy – zgody na przetwarzanie danych osobowych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (jako przetwarzanie niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest bieżące prowadzenie działalności gospodarczej),
3) w odniesieniu do osób wskazanych w pkt IV powyżej – art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z przepisami aktów prawnych upoważniających Panią/Pana do działania w imieniu reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu oraz zobowiązującymi Administratora do współdziałania z reprezentowanymi przez Panią/Pana podmiotami (jako przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

Jednocześnie, u podstaw przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, bez względu na okoliczności ich pozyskania przez Administratora czy też kategorii osób do których Pani/Pan należy, leży niezbędność do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami czy też mogącymi zostać nałożonymi zobowiązaniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazanew niezbędnym zakresie dla danego celu – następującym podmiotom: klientom Administratora, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu przedstawicielstwa handlowego, usług kurierskich/transportowych, serwisu i montażu, obsługi administracyjnej (informatycznej, księgowej, biurowej, prawnej, pocztowej), medycyny pracy, a także producentom sprzedawanego towaru oraz bankom i instytucjom finansowym, innym dostawcom towarów i usług. Ponadto Pani/Pana dane mogą być też ujawnione organom administracji publicznej, organom wymiaru sprawiedliwości, organom ścigania lub innym osobom i instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora z mocy powszechnie obowiązującym przepisów.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędnego dla relacji łączących Panią/Pana z Administratorem, a podane poniżej okresy stanowią okresy maksymalne. W każdym wypadku, na potrzeby ochrony przed ewentualnymi roszczeniami czy też mogącymi zostać nałożonymi zobowiązaniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator przechowywać może Pani/Pana dane przez okres 11 lat, przy czym okres ten liczony będzie:
1) w przypadku osób określonych w pkt I powyżej – od chwili zakończenia obowiązywania lub wykonywania umów z podmiotami, które Pani/Pan reprezentuje,
2) w przypadku osób określonych w pkt II powyżej – od chwili zakończenia wykonywania usługi bądź dostawy na rzecz Administratora,
3) w przypadku osób określonych w pkt III i V powyżej – od chwili przekazania danych, o ile nie zaistnieje inna podstawa przetwarzania danych powodująca podstawę do wskazania innego terminu początkowego obliczania okresu przechowywania,
4) w przypadku osób określonych w pkt IV powyżej – od chwili zakończenia czynności, o ile w ich wyniku nie będzie prowadzone dalsze postepowanie o charakterze cywilnym, administracyjnym lub karnym, w tym postępowanie sądowe – wówczas termin ten liczony będzie od chwili doręczenia ostatecznego/prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie.

Na mocy obowiązujących przepisów jest Pani/Pan uprawniona do: 1) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 2) sprostowania tychże danych 2) ich usunięcia 4) ograniczenia przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz 6) przenoszenia danych – na zasadach, w zakresie oraz w sytuacjach określonych w art. 15 – 22 RODO.

W sytuacji, w której wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest Pan/Pani uprawniony/a do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji, w której uważa Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO lub innych aktów prawnych, jest Pani/Pan uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem właściwym w zakresie spraw dotyczących danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie przez Panią/Pana swych danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim odpowiednie przepisy nakładają na Panią/Pana taki obowiązek lub uprawniają Administratora do żądania ich podania. W pozostałym zakresie, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, w którym nie poda Pani/Pan swych danych osobowych potencjalnymi konsekwencjami może być brak możliwości realizacji praw lub obowiązków wynikających z zawartych umów, brak możliwości nawiązania relacji czy też udzielenia żądanej informacji bądź odpowiedzi na zapytanie. Pośrednią – w przypadku gdy działa Pani/Pan jako reprezentant innego podmiotu – konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych może być wyciągnięcie w stosunku do Pani/Pana przez ten podmiot konsekwencji służbowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą służyć przetwarzaniu w celu wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji w odniesieniu do Pani/Pana osoby, w tym także profilowania.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies znajdziesz na stronach producenta Twojej przeglądarki www. Korzystając z serwisu akceptujesz pliki cookies.
Informacja o ochronie danych osobowych
OK